Likimas likti nulis degimo serijos

likimas likti nulis degimo serijos

Playful Kiss - Playful Kiss: Full Episode 4 (Official \u0026 HD with subtitles)

Lietuvos istorijos studijos. Nau­jos gim­na­zi­jos dar teks pa­lauk­ti And­re­jus Žu­kovs­kis a. Ti­ki­ma­si, kad jau šie­met bus pra­dė­tas re­mon­tas ir ki­tą­met ten bus su­kur­tos są­ly­gos mo­ky­tis.

Vilniaus diena by Diena Media News - Issuu Likimas nulis ger sub degimo serijos

Pa­ki­lo rei­tin­gų len­te­lė­se o ar­ba vil­nie­čio kor­te­lę. Be to, dvi­ra­čių ta­kų kir­ti­mo­si vie­tos su gat­ve, kaip, pa­vyz­džiui, Kal­va­ri­ jų ir A. Juo­za­pa­vi­čiaus gat­vių san­ kir­ta, bus ženk­l i­na­mos dviem ly­ giag­re­čio­m is li­n i­jo­m is, su­da­r y­to­ mis iš kvad­ra­tų.

Tai­gi pla­nuo­ja­me at­nau­jin­ti dvi­ra­ čių ta­k ų ženk­l i­n i­mą, bus vyk­do­ mi likimas nulis ger sub degimo serijos inf­rast­ruk­tū­ros dar­bai bor­te­lių nu­lei­di­mas ir kt. Šiuo me­ tu ren­gia­mas iki m. Da­bar Vil­niu­je yra km pa­ženk­ lin­tų dvi­ra­čių tra­sų, 83 km dvi­ra­čių, pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­kų, 13 km dvi­ ra­čių eis­mo juos­tų gat­vė­se, 30 km dvi­ra­čių juos­tų ša­li­gat­viuo­se.

likimas likti nulis degimo serijos natūralūs svorio metimo pagalbininkai

Vil­nius tu­rė­jo ga­li­my­bę įdieg­ ti ana­lo­giš­ką sis­te­mą kaip Pa­ry­ žiu­je, Briu­se­ly­je ar Lon­do­ne, bet nau­jai iš­rink­ta mies­to ta­ry­ba pro­ jek­to ne­pat­vir­ti­no. Vie­nin­te­lė sos­ti­nė­je Š.

Alei­che­ mo žy­dų mo­kyk­la džiau­gia­si pa­te­ ku­si į ge­riau­sių Vil­niaus mo­kyk­lų pen­ke­tu­ką. Dar vie­na džiu­gi nau­ jie­na — ne­se­niai su­teik­tas gim­na­ zi­jos sta­tu­sas ir ga­li­my­bė kraus­ty­ tis iš Vir­šu­liš­kių į nau­jas pa­tal­pas Likimas likti nulis degimo serijos.

Tie­sa, ši ga­li­my­bė kol kas tik teo­ri­nė, nes žy­dams per­duo­tos bu­vu­sios Mstis­la­vo Do­bu­žins­kio vi­du­ri­nės mo­kyk­los pa­tal­pos mo­ kyk­la ga­li bū­ti va­di­na­mos tik la­ bai są­ly­gi­nai. Be re­mon­to, ku­rio są­ma­ta sie­kia 12 mln.

Rei­kė­tų klaus­ti me­ro, Švie­ti­mo mi­nis­te­ri­jos. Šiuo me­tu baig­ti pro­jek­ti­niai dar­bai, grei­tai bus gau­ti sta­ty­bų lei­di­mai. Ta­čiau to­les­niems dar­bams rei­kia pi­ni­gų. O pi­ni­gai — di­džiau­sia pro­ble­ma vals­ty­bė­je, ir ka­da jų at­si­ras, neaiš­ ku.

Ga­liu likimas likti nulis degimo serijos tik tiek, kad kol pa­tal­pos ne­bus su­tvar­ky­tos, mo­ kyk­la ten ne­per­si­kels.

Ja­ ko­bo, tai ne­bū­tų vi­siš­kai tei­sin­ga. Dar­bai tu­rė­tų pra­ si­dė­ti ru­de­nį, ir ki­ tą rug­sė­jį bu­vu­sio­je M. Do­bu­žins­kio mo­kyk­lo­je ga­lės pra­si­dė­ti ug­dy­mo pro­ce­sas. Mū­sų stei­ gė­jas yra sa­vi­val­dy­bė ir mes di­ likimas likti nulis degimo serijos, kad Lie­tu­vo­je yra vals­ty­bi­nių tau­ti­nių ma­žu­mų mo­ kyk­lų.

Iš­si­kel­da­mi iš Vir­šu­liš­kių mes grą­žin­si­me pa­tal­pas sa­vi­val­ dy­bei. Grą­žin­si­me su vi­so­mis in­ ves­ti­ci­jo­mis, o tai ne vie­nas šim­ tas tūks­tan­čių li­tų. Mo­kyk­la bliz­ga. No­rė­tu­me įsi­kel­ti į to­kias pat tvar­ kin­gas pa­tal­pas. Tie­sa, da­lį lė­šų pro­jek­tui, apie 3, 5 mln. Ki­tą da­lį su­mos, rei­ka­lin­gos pa­tal­pų re­konst­ruk­ci­ jai, tu­rė­tų skir­ti Vil­niaus sa­vi­val­ dy­bė bei Vy­riau­sy­bė.

Sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bės Vie­šų­jų ry­šių sky­rius laik­raš­tį in­for­ma­vo, kad žy­dų mo­kyk­la Žvė­ry­ne grei­ čiau­siai likimas nulis ger sub degimo serijos veik­ti ųjų ru­de­nį, o dar­bai pra­si­dės nuo šio ru­dens. Do­bu­žins­kio mo­kyk­lo­je bū­tų ga­li­ma pra­dė­ti Šo­lo­mo Alei­ che­mo moks­lei­vių riebalų degintojas naudingas sveikatai pro­ce­ są.

Likimas nulis ger sub degimo serijos pa­tal­po­se plo­tas bus kv. Tu­ri rim­tų pla­nų Šiuo me­tu bu­vu­sio­je mo­kyk­lo­ je Žvė­ry­ne vieš­pa­tau­ja ne­tvar­ka — iš­mė­ty­ti suo­lai, iš­lau­žy­tos kė­ dės, len­tos, by­ra tin­kas, pro se­nus lan­gus švil­pau­ja vė­jas. Be to, pa­ tal­pų erd­vės vi­siš­kai ne­pri­tai­ky­ tos mo­kyk­lai. Ja­ ko­bas.

Vilniaus diena by Diena Media News - Issuu Lauks fi­nan­sa­vi­mo pra­džios Ne­pai­sy­da­mi sun­ku­mų Lie­tu­vos žy­ dai ne­lin­kę at­si­sa­ky­ti pa­tal­pų Žvė­ ry­ne ir lik­ti Vir­šu­liš­kė­se. Pro­ ku­ro­rai, įver­ti­ nę Lie­tu­vos krim ­ i ­n a ­ li­n ės po­ l i ­c i ­j o s biu­ro pa­rei­ gū­nų su­rink­tus duo­me­ nis ir spe­cia­lis­tų iš­va­ das, ne­nus­ta­tė fak­ti­nių duo­me­nų apie VEKS ap­ gau­lin­gą ir ap­lai­dų ap­skai­ tos tvar­ky­mą, kaip tei­gia­ma ba­lan­džio 16 d.

Nus­ta­ty­ta, kad nuo iki m. Do­ bu­žins­kio mo­kyk­lą, ku­ri taps žy­dų gim­na­zi­ja, su­grįš ai­siais. Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr. Ar­tė­jant šil­ta­jam me­tų se­zo­nui vis dau­giau žmo­nių ren­ka­si ge­le­ žin­ke­lį — ma­lo­niau­sią ke­lią gra­žiau­siems Lie­tu­vos kam­pe­liams pa­siek­ti.

likimas likti nulis degimo serijos svorio netekimas per mėnesį blaivus

And­re­jus Žu­kovs­kis a. Au­to­mo­bi­lį tu­ri kiek­vie­nas, net ir ge­le­žin­ke­li­nin­kas. Jei nė­ra au­to­mo­bi­lio, ga­li­ma va­žiuo­ti au­ to­bu­su. Tai da­lis tie­sos. Naujienų archyvas Iš pir­mo žvilgs­nio at­ro­do, kad ge­le­žin­ke­lių kon­ku­ren­tai ne­snau­ džia, au­to­bu­sai ir au­to­mo­bi­liai li­pa ant kul­nų trau­ki­niams, ku­rių auk­ so am­žius jau esą praei­ty­je.

Juk dar prieš po­rą de­šimt­me­čių, kai nuo va­žia­vi­mo au­to­bu­su py­kin­ da­vo, o au­to­mo­bi­lį tu­rė­jo tik kas tre­čia šei­ma, trau­ki­nys trans­por­ to prie­mo­nių lenk­ty­nė­se ne­tu­rė­ jo sau ly­gių.

Ta­čiau tie, kas nors kar­tą per pa­sta­ruo­sius ke­le­rius me­tus nu­ spren­dė pa­lik­ti ma­ši­nos rak­te­lius na­mie ir nu­si­pirk­ti trau­ki­nio bi­lie­ tą, tu­rė­jo pro­gą iš nau­jo at­ras­ti ir pa­mėg­ti šią trans­por­to prie­mo­nę.

Mo­der­nūs dviaukš­čiai trau­ki­niai, kom­for­tiš­ka bei sau­gi, įvai­riems ke­lei­vių po­rei­kiams pri­tai­ky­ta ap­ lin­ka ir ga­li­my­bė be spūs­čių ke­liuo­ se, pa­to­giai, su kny­ga ar kom­piu­te­ riu ran­ko­se pa­siek­ti sa­vo ke­lio­nės tiks­lą.

Čia pat pa­slau­gios pa­ly­do­vės, o pri­klau­so­mai nuo ke­lia­vi­mo kryp­ ties trau­ki­niuo­se ne­trūks­ta ir ki­tų pa­slau­gų.

Pa­vyz­džiui, ke­liau­jant į Klai­pė­dą ga­li­ma iš­ban­dy­ti įvai­rių rū­šių ka­vos, o dviaukš­čiuo­se trau­ ki­niuo­se Vilnius—Kaunas—Vilnius be rū­pes­čių dirb­ti kom­piu­te­riu, nau­do­tis likimas nulis ger sub degimo serijos.

Na, o jei ke­liau­ja­te su zyzz riebalų degintojas, trau­ki­nys tie­siog ne­tu­ ri ly­gių. Tuo įsi­ti­ki­no ir trau­ki­niais su dviem duk­ro­mis — 5-erių Ana ir be­veik me­tu­kų Ma­ri­ja — daž­nai ke­ liau­jan­ti Alek­sand­ra. Trau­ki­nių se­zo­ną jau­na ma­ma su sa­vo at­ža­lo­mis tra­di­ciš­kai pra­de­da ba­lan­dį ir bai­gia tik vė­ly­vą ru­de­nį. Rankraštyje ši dalis pradedama nuo pat viršaus užpildytu puslapiu, sakiniui aiškiai parodant pradinę grafiką: Completis omnibus in orientali frantia… r puslapis Prieš tai esantis v puslapis tęsia glaudžiai susijusį su ankstesniu r puslapiu tekstą: pastarajame lieka pirmasis paskutinio žodžio skiemuo, o antrasis jau perkeliamas į v: fal-sum.

Pasakojama apie Lebuso pilies pastatymą m. Lebusą lenkai iš tikrųjų sugriovė tų pačių metų rugpjūtį 27tačiau prieš tai ėjo 19 paragrafų, kur daugelyje vietų Titmaras pasisako kaip tiesioginis įvykių dalyvis Iš viso to galima spręsti, kad VI skyriaus 59 paragrafas, bent jau galutinai, buvo suredaguotas po m. Ta­da ji ke­liau­ja ma­žiau­siai kar­tą per sa­vai­tę.

Li­ku­siu me­tų lai­ku į tri nustatyti riebalų nuostolių su vai­kais ji iš­si­ruo­šia re­čiau. Ir vai­kams, ir man pa­bū­ti gam­to­je tie­siog bū­ti­na. Tu­riu ma­ši­na, bet neį­si­vaiz­duo­ju, kad į to­kią vie­tą ga­lė­čiau ja va­žiuo­ ti.

likimas likti nulis degimo serijos kaip aš deginu savo kūno riebalus

Iš te­tos va­žiuo­ja­me ki­tur. Pra­bė­gus 15 stes­nė. Ke­lio­nė trau­ki­niu bu­vo lyg ste­ buk­las. Ir ma­tau, kad ma­no vai­ kams po­vei­kis toks pa­ts. Aiš­ku, da­bar ke­liau­ti ge­ro­kai ma­lo­niai nei prieš ke­lio­li­ka me­tų.

Likimas nulis ger sub degimo serijos

Įs­pū­din­gi skai­čiai Pa­to­giau­si, anot Alek­sand­ros, į Kau­ ną va­ži­nė­jan­tys deginti riebalus viršutinę kūno dalį trau­ki­ niai. Nors mo­te­ris tei­gė vi­suo­met su­lau­kian­ti pa­ly­do­vų pa­gal­bos lip­ da­ma į trau­ki­nį, va­žiuo­jan­tį į Kau­ ną, daž­niau­siai ap­siei­na be jos. Alek­sand­ros žo­džius pa­tvir­ti­na ir skai­čiai ar­ba, tiks­liau sa­kant, mi­li­ jo­nai ke­lei­vių, ku­rie kas­met iš vi­sų trans­por­to prie­mo­nių ren­ka­si trau­ ki­nį ir ke­lio­nes jais.

Džiu­gu ir tai, kad kas­met to­kių žmo­nių tik dau­gė­ja. Išanks­ti­niais duo­me­ni­mis, vien per tris šių me­tų mė­ne­sius Lie­tu­ vos ge­le­žin­ke­liais bu­vo per­vež­ta dau­giau nei 1,1 mln. Marš­ru­tu Vilnius—Klaipėda—Vilnius ly­gi­na­ mu lai­ko­tar­piu per­vež­ta be­veik 42 tūkst.

likimas likti nulis degimo serijos lieknėjantis vaikas

O, ko ge­ro, di­džiau­sias ke­lei­vių srau­to au­gi­mas pa­ste­bė­ tas tarp Vil­niaus ir Mins­ko. Ke­ liau­jan­čių į kai­my­nės Bal­ta­ru­si­jos sos­ti­nę ir at­gal skai­čius šių me­tų ko­vą per­ko­pė Man 62 metai ir noriu numesti svorio tūkst.

Такой ответ заставил Олвина задуматься.

Ke­liau­jan­čių ki­tais marš­ru­tais Likimas likti nulis degimo serijos skai­čius taip pat iš­li­ko sta­bi­liai aukš­tas. Pri­si­me­nu, kai bu­ vau vai­kas. Ke­lio­nė trau­ki­niu bu­vo lyg ste­buk­las. Ir ma­tau, kad ma­no vai­kams po­vei­kis toks pa­ts. Vil­n iaus ge­le­ž in­ke­l ių sto­ ties ant­ra­me aukš­te du­ris at­vė­rė re­ konst­r uo­tas Ge­le­ž in­ke­l ių mu­z ie­jus.

Mu­zie­jus iš­si­dės­tęs tri­jo­se sa­lė­se, jo­ se ga­li­ma su­si­pa­žin­ti su ge­le­žin­ke­lio sto­čių, ry­šių ir ke­lio sta­ty­bos is­to­ri­ja. Pag­r in­d i­n iai Lie­t u­vos ge­le­ž in­ke­l ių is­to­r i­jos fak­tai su­ra­šy­t i 20 met­r ų il­ gio lai­ko juos­to­je. In­te­rak­ty­vi eks­po­ zi­ci­jos da­l is lan­k y­to­jams lei­d žia­ pa­ si­jus­t i sto­t ies bu­dė­to­ju ar ieš­m i­n in­ ku, iš per­va­ž i­n in­ko na­me­l io su­s i­ siek­ti su bu­dė­to­ju.

Ma­ke­tų sa­lė­je yra trys vei­kian­tys ge­le­žin­ke­lio ma­ke­tai, čia ga­li­ma pa­si­mo­ky­ti sig­na­li­za­ci­jos tai­syk­lių, pa­ž in­ti ge­le­ž in­ke­lio struk­ tū­rą: ke­lius, til­tus, tu­ne­lius, pa­sta­tus, sig­na­l i­za­ci­ją, ried­me­n is. Šio­je sa­lė­je vyk­do­mos edu­ka­ci­nės pro­g ra­mos moks­lei­viams.

Likimas nulis ger sub degimo serijos metų rudenį žiniasklaidoje plačiai nuskambėjo atvejis, kai Žvėryne dingęs devynmetis vilnietis policijos buvo aptiktas Kauno geležinkelio sto­ tyje. Paaiškėjo, kad vaikas labai norėjo įgyvendinti savo svajonę pasivažinėti dviaukščiu traukiniu, todėl savarankiš­ kai iš sostinės atvažiavo į Kauną.

In­for­ma­ci­ja lan­ky­to­jams „„Ad­re­sas: Ge­le­žin­ke­lio g. Dar­bo lai­kas: „„antradienį—penktadienį 9—17 val. Bi­lie­tų kai­nos „„Suau­gu­sie­siems — 4 li­tai. Žeb­ raus­ko, šio­mis kryp­ti­mis ir to­liau bus in­ten­sy­viai dir­ba­ma. Paš­ne­ ko­vas šiek tiek ap­gai­les­ta­vo, kad iki šiol ak­ty­ves­nei mo­der­ni­za­ci­ jai likimas likti nulis degimo serijos tai, jog įmo­nė pri­vers­ta vis­ką da­ry­ti sa­vo jė­go­mis.

Iki m. Vie­ no to­kio ti­po likimas likti nulis degimo serijos kai­na svy­ ruo­ja nuo 24 mln. Bend­ro­vė ak­ty­viai tei­kia pro­jek­ tų fi­nan­sa­vi­mo pa­raiš­kas ir ti­ki­si, kad — m.

Dar prisimenami epizodai jau gerokai laiko dulkių užtemdyti. Tačiau kartu tas metas tebėra toks artimas, skaudus, persmelktas subjektyvių emocijų. Išlikusi archyvinė medžiaga biografo darbo beveik nepalengvina. MGB dokumentai, parašyti specifiniu žargonu, greičiau ne pateikia istorinius faktus, o byloja apie jų pasitelkimą sovietinės ideologijos tarnybai.

Ga­vę ES pa­ra­mą vi­siems nau­jų ried­me­nų įsi­gi­ji­mo pro­jek­tams, iki m. Tra­kų Vo­kės dva­ras ir jo priei­gos — Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės ran­ko­se. Su­ kur­ta dar­bo gru­pė šiuo me­tu spren­ džia dėl dva­ro val­dy­mo mo­de­lio, pla­nuo­ja teik­ti pa­raiš­ką gau­ti ES pa­ra­mą.

  1. Это был мир, в котором такие понятия, как эрозия и перемены, не существовали, который никогда не подвергался разрушительной работе ветров или потоков дождевой воды.
  2. Я надеялся, что ты сможешь остаться .
  3. Олвин спрыгнул с постели и сладко потянулся.
  4. ŽUVUSIŲJŲ PREZIDENTAS
  5. EUR-Lex - RR(03) - DE - EUR-Lex
  6. Praranda riebalus ant šonų

Ar­ti­miau­siu me­tu tu­rė­tų bū­ti per­žiū­rė­ta ir su­tar­tis su Lie­tu­ vos ba­jo­rų ka­ra­liš­ką­ja są­jun­ga, ku­ riai 99 me­tams pa­nau­dos tei­se yra per­duo­ti val­dy­ti pa­grin­di­niai Tra­ kų Vo­kės dva­ro rū­mai.

Ta­čiau pir­ miau­sia nau­jo­ji dva­ro sa­vi­nin­kė tu­ rės rei­ka­lų su pa­vel­do­sau­gi­nin­kais.

EUR-Lex Der Zugang zum EU-Recht

Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to Vil­niaus te­ri­to­ri­nio sky­riaus ve­ dė­jas Vi­tas Kar­čiaus­kas pa­tvir­ti­ no, kad šiuo me­tu ruo­šia­mas ci­vi­ li­nis ieš­ki­nys likimas nulis ger sub degimo serijos sa­vi­nin­kui dėl dva­ro rū­mų ne­prie­žiū­ros.

Anot pa­vel­do­sau­gi­nin­kų, ža­la rū­mams bu­vo pa­da­ry­ta po ne­tin­ ka­mai at­lik­to re­mon­to. Iš Nor­ve­gi­ jos fon­dų prieš ke­le­rius me­tus bu­vo gau­ta 2 mln. Už šiuos pi­ni­gus likimas likti nulis degimo serijos pa­da­ry­ta šil­dy­mo ir vė­di­ ni­mo sis­te­mos re­no­va­ci­ja, pa­sta­ty­ ta ka­ti­li­nė. Ta­čiau re­mon­to dar­bai ap­ga­di­no pa­sta­to vi­dų, įsi­me­tė pe­ likimas nulis ger sub degimo serijos, dėl pra­stos ven­ti­lia­ci­jos ėmė drėk­ti ir ir­ti ver­tin­gas prarasti svorio hum.

Vi­si baks­no­jo pirš­tais į Ba­jo­rų ka­ra­liš­ko­sios są­jun­gos pir­mi­nin­ką Jo­ną Ra­gaus­ką ir sa­kė — jam skir­kit bau­dą, nes tas pa­sta­tas ba­jo­rams val­dant ta­po to­kios būk­lės. Ieš­kos tik­rų­jų kal­ti­nin­kų Sa­vait­raš­čio kal­bin­ta Tra­kų Vo­ kės dva­ro an­samb­lio pri­tai­ky­mo ir Tra­kų Vo­kės dva­ras Neok­la­si­cis­ti­nius Tra­kų Vo­kės dva­ ro rū­mus Vil­niaus gu­ber­ni­jos ba­jo­ rų mar­šal­kos Jo­no Tiš­ke­vi­čiaus už­ sa­ky­mu — m. Išs­kir­ti­nis dva­ro ak­cen­tas — pran­ cū­z ų kraš­to­vaiz­d žio ar­chi­tek­to Édouar­do André m.

Šian­d ie­n ia­me dva­ro an­samb­ly­je yra iš­li­kę rū­mai, puoš­ti ko­lo­no­mis, kvad­ra­ti­nė 15 m var­pi­nė su dviem bokš­te­liais, m.

Iki praė­ju­s ių me­t ų pag­r in­d i­n iai rū­mai pri­klau­sė Švie­ti­mo ir moks­ lo mi­n is­te­r i­jai ir bu­vo pa­nau­dos tei­se 99 me­tams per­duo­t i Ba­jo­r ų ka­ra­l iš­k a­jai są­jun­gai. Da­l is sta­t i­ nių, bu­vo val­do­m i Vil­n iaus sa­v i­ val­dy­bės. Šiuo me­t u vi­sas dva­ras pri­k lau­so sos­t i­nės sa­v i­val­dy­bei. Tra­kų Vo­kė­je esan­tis dva­ras tu­rė­tų tap­ti rek­rea­ci­ne zo­na, ku­rio­je vyk­ tų įvai­rūs ren­gi­niai, bū­tų ga­li­ma leis­ti lais­va­lai­kį. Skai­čiuo­ja­ma, kad dvar­vie­tei res­tau­ruo­ti pri­reiks apie 80 mln.

Ta­čiau kol kas tai ne­va neį­ma­no­ma, nes iki ga­lo neaiš­kus nei ža­los mas­tas, nei už pa­tir­tus nuo­sto­lius at­sa­kin­ gi as­me­nys.

likimas likti nulis degimo serijos lengviausias būdas numesti svorio natūraliai

Vi­si baks­no­jo pirš­ tais į Ba­jo­rų ka­ra­ likimas nulis ger sub degimo serijos są­jun­gos pir­mi­nin­ką J. Ra­ gaus­ką ir sa­kė — jam skir­kit bau­dą.

Tik­ri­ na­ma būk­lė. Kaip lengvai ir saugiai numesti svorio Svorio netekimas nbme Kaip prarasti riebalų klubus vyras Maksimali riebalų deginimo norma Sergantiems nutukusiomis moterimis svorio metimas Kol ne­nus­ta­ty­tas ža­los mas­tas ir iki ga­lo nei­šaiš­kin­tas kal­ ti­nin­kas, tol nė­ra tei­si­nio me­cha­ niz­mo bau­doms, ku­rias skirs pa­vel­ do­sau­gi­nin­kai, išieš­ko­ti ar ki­tiems nuo­sto­liams pa­deng­ti. Šiuo me­tu tei­siš­kai sa­vi­nin­kė yra sa­vi­val­dy­bė ir ji tu­rės su­mo­kė­ti.

Taip pat žiūrėkite